پلیس در پی جلب بیشتر مشارکت مردمی برای ارتقای امنیت اجتماعی در آذربایجان غربی است