آشنایی جوانان با فرهنگ دینی و انقلابی مهم ترین رسالت معلمان