مدون نبودن میزان اعتبارات مهمترین مشکل هیات کشتی استان است/ مسئولین ورزشی در حفظ و نگهداری ورزشکاران