حضور «سازمان نشر آثار مشارکت زنان در دفاع مقدس» در نمایشگاه تهران