تخصیص ۲۶ درصدی اعتبارات آبرسانی سیار/ ۷ ماه واریزی صورت نگرفت