سنجش معلم با معیارهای مالی ظلم به این قشر فرهیخته است