کشت مکانیزه برنج در بیش از دو هزار هکتار شالیزار نکا