کاهش 74 درصدی مصرف گازوئیل در مقابل افزایش 10 درصدی گاز