بررسي ميداني مشكلات و موانع پروژه ي مترو با حضور استاندار اصفهان