ترویج استفاده از اینترنت حجمی، اولویت مخابرات برای مشترکان