آستان مقدس حسینی داستان پیامبران را به تصویر می کشد