ارزیابی وضعیت عراق و سوریه؛ فتوای مرجعیت تحولی در تاریخ معاصر عراق