اجراي سيستم روشنايي در محور سلفچگان – راهجرد و بالعکس، عملياتي شد