حمایت ویژه از برگزاری کرسی های آزاداندیشی در دانشگاه جامع