اجبار کردن مردم برای استفاده از کالاهای بی کیفیت داخلی ظلم است