دیناروند: شرط ورود داروی خارجی فروش با کمترین قیمت جهانی/لابی شرکتهای داروی با پزشکان برای تجوز دارو