مذاکره دولت با طالبان باید بر اساس طرح باشد/ شروط تحقق امنیت