تماس با نفرات فولاد پیش از دیدار با مس کار هر فردی می‌تواند باشد