معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش از ایرنا بازدید کرد