کانون های مساجد کرمانشاه مشارکت فعال در جشنواره ها داشته باشند