وام خرید کالا ۸میلیون، جعاله ۱۰میلیون و خودرو ۱۵میلیون تومان شد