روحانی: از حضور سرمایه گذاران هندی در بندر چابهار و سایر بنادر جنوبی استقبال می کنیم