کودکان کار با پرداخت هزینه های آموزش حمایت می شوند