برداشت متفاوت از حاکمیت دینی، ریشه چالش های داخلی کشور است