دومین مرحله اردوی تیم تیر و کمان جانبازان و معلولان برگزار می‌شود