همایش مجمع پیشکسوتان جهاد و شهادت لرستان برگزار می‌شود