13 خودرو شرکت کننده در رالی خاور میانه مورد تست فنی قرار گرفتند