دشمن تلاش می کندتا نظرمردم را نسبت به مذاکرات هسته ای دو قطبی کند