رهبرانقلاب در دیدار معلمان: ملت ایران مذاکره زیر سایه تهدید را برنمی تابد