بانوان گچسارانی بیش از 129 هزارنفر ساعت آموزش‌های مهارتی فرا گرفتند