پاکستان، عربستان را به ایران ترجیح نخواهد داد/ احتمال ساقط شدن حکومت ریاض به دلیل مسائل داخلی زیاد اس