روایت خالق «انجمن شاعران مرده» از «کاخ رویا» به ایران رسید