خبر رجانیوز تأیید شد؛ خط سران فتنه به سازمان سینمایی رسید/تصویب شبانه اکران قاچاقی فیلم حامی فتنه؛ آ