هدایتی با تسویه بدهی‌هایش می‌تواند در مزایده شرکت کند/من از همه بیشتر سرکار هستم!