نجات یک کشتی خارجی از سوی تیم های عملیاتی بندرخرمشهر