هدف امریکا از جنگ در خاورمیانه تسلط بر منابع نفت منطقه است