افخم: ایران منافع درازمدت هیچ یک از کشورها را تأمین نخواهد کرد