بسیج به طور واقعی اشتغال زایی کرده است/می خواهیم استخوان دشمنان را خُرد کنیم