فعالان رسانه‌ای غیرمستقر به صورت رایگان بیمه می‌شوند