آماده باش دستگاههای امدادی خراسان رضوی برای پیشگیری از حوادث ناشی از زلزله احتمالی