اصلاح فرآیند‌ها مهم‌ترین مشکل کنونی دانشگاه/شناسایی مدارک جعلی برخی از مدرسین