ایرنا-اصفهان-نمایشگاه عکس توانمندیهای معلولین و توانخواهان زیرپوشش بهزیستی استان اصفهان روز سه شنب