ابن‌‌قاسم: دوستان کمک می کردند فولاد می توانست صعود کند