عملیات اجرای شبکه فیبرنوری اپراتور چهارم از کرج آغاز شد