ناهماهنگی دربرگزاری مسابقات کشتی قهرمانی آسیا دراوج امکانات/برگزاری مجمع کشتی آسیا