شبکه های اجتماعی برای کاربران انزوای اجتماعی به همراه دارد