امام جمعه کاشان: مدعیان حقوق بشر در وقایع تلخ یمن خفه شده اند