شرط سازمان خصوصی سازی برای حضور مجدد آقای میلیاردر در مزایده