يک خبرنگار محلی عراق در حمله افراد مسلح در بغداد ...