ماجرای مأموریتی که در تفحص برون‌مرزی منطقه فکه پایان یافت